UTM beo

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

Tạ Hồng Thịnh
 

IGN: beo
Vị trí: Entry-Fragger
Năm sinh: 30/8/1997
Quốc tịch: Việt Nam
Game: CS:GO