UTM Blazes

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

 

Đỗ Đình Sang

 

IGN: Blazes
Vị trí: Mid Lane
Năm sinh: 1999
Quốc tịch: Việt Nam
Game: League of Legends